Publicaties

 


Jaarboek Comenius 2020

 


Manifest voor een inclusieve Gelderse samenleving

De aard van Nederland is om een inclusieve samenleving te zijn met diversiteit en leefbaarheid als fundament. Daarom roepen wij in aanloop van de provinciale formatie middels dit manifest alle politieke partijen op tot inclusief denken en handelen.
Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen onafhankelijk van afkomst, sekse en levensovertuiging in het dagelijkse leven ervaart dat artikel 1 van de grondwet geen dode letter is, maar verankerd is in alle domeinen van het leven. Zo’n samenleving stoelt op wederkerigheid, dat wil zeggen: om een ongedeelde en werkelijk inclusieve samenleving te realiseren moet zowel de organisatie van de samenleving als de burgers betrokken zijn.
Diversiteitsbeleid moet structureel inbedding krijgen in overheidsbeleid en in instituten die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van dat beleid. Voor beleidsmakers en professionals die in direct contact staan met de burgers is cultuursensitieve deskundigheid essentieel om elkaar te kennen en te begrijpen.
Het is niet van deze tijd dat Provinciale overheid zich slechts focust op haar kerntaken. De aandacht die de provincie de afgelopen periode aan Leefbaarheid heeft besteed, is een positief voorbeeld van ondersteuning bij overkoepelende lokale thema’s gerelateerd aan sociale cohesie, duurzaamheid en diversiteit. Echter, in de verkiezingscampagnes in aanloop van de Provinciale verkiezingen zijn deze overkoepelende thema’s onvoldoende belicht. Daarom roept Bureau Wijland middels een manifest op tot het agenderen van vraagstukken die betrekking hebben op toegankelijkheid, tolerantie en inclusief burgerschap.

Creëer breed draagvlak voor duurzaamheid!
Bewustzijn op het gebied van klimaat en duurzaamheid en de individuele verantwoordelijkheid daarvoor, is een onderwerp dat veel politieke aandacht krijgt bij veel hoogopgeleide burgers. Echter, bij de vraag hoe wij samen en in evenwicht met de natuur kunnen leven, wordt een groot deel van de samenleving niet betrokken. Om een duurzame samenleving te realiseren, is het belangrijk dat iedereen verleid wordt tot verantwoord consumptiegedrag, het genieten van natuur, duurzame energiegebruik, afvalscheiding, duurzame mobiliteit en vergroening van wijken. Stimuleer de communicatie en samenwerking tussen diverse culturele gemeenschappen en natuur- en milieuorganisaties.

Bevorder kunst- en cultuurparticipatie van alle Gelderlanders!
Cultuurparticipatie is essentieel voor het bevorderen van burgerschap. Maak kunst- en cultuureducatie toegankelijk voor alle burgers. Vooral kinderen van gezinnen met een zwakkere sociaaleconomische positie hebben baat bij creatieve en kunstzinnige vorming. Cultuur verbindt, stimuleert creativiteit, vergroot de horizon en versterkt sociale cohesie. Stimuleer diversiteit binnen de kunst- en cultuursector. Zowel podia als musea kunnen middels programmering en het bieden van een podium aan talenten met diverse culturele achtergronden, toegankelijker zijn voor een pluriformer publiek. Stel diversiteit en inclusie als speerpunt op bij de uitvoering van het beleid, en maak beschikbare fondsen toegankelijker voor iedereen.

Verban armoede en maak economische participatie van een ieder mogelijk!
Voor veel Nederlanders met en ook zonder migrantenachtergrond is het vinden van betaald werk niet gemakkelijk. Voor nieuwkomers geldt als extra opgave een balans te vinden tussen verleden, heden en toekomst. De meeste vluchtelingen hebben zware trauma’s die zij moeten verwerken; het vluchtelingschap zit diep. Van instanties die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en toeleiding naar werk wordt een open, aanmoedigende en cultuursensitieve aanpak vereist. De inzet van bestaande instrumenten gericht op de toeleiding naar werk, blijken echter niet succesvol. De provincie Gelderland kan een rol spelen bij het inzetten van de juiste expertise om de afstand tussen de verwachtingen van de nieuwkomer en de werkgevers te verkleinen.

Maak zorg en welzijn toegankelijk en cultuursensitief!
Er is een grote kloof tussen de zorgvragers en zorgaanbieders. Zorg en welzijn blijft vaak moeilijk toegankelijk voor kwetsbare groepen zoals ouderen en burgers met andere culturele achtergronden. Het begrip zelfredzaamheid is voor veel mensen te hoog gegrepen. Er is weinig kennis over de gezondheidsverschillen bij sommige groepen. Versnippering in het zorgaanbod staat de verleiding voor de grote zorginstituten om inclusiever te worden in de weg. Er moet geïnvesteerd worden in betere communicatie en een cultuursensitief zorgaanbod voor iedereen. Hierbij is het stimuleren van participatie en inspraak van diverse belangengroepen essentieel. Ondersteun gemeenten met kennis en expertise op het gebied van toegankelijkheid en cultuursensitiviteit van zorg en welzijn.

Verbreed maatschappelijke en politieke participatie!
Politieke en maatschappelijke participatie van de burgers, specifiek burgers met een andere culturele achtergrond, is laag. Zij voelen zich vaak buitengesloten, voelen zich nergens écht thuis en gaan opzoek naar identiteit en acceptatie via andere kanalen. Dit functioneert als voedingsbodem voor marginalisering, isolatie en polarisering, en belemmert de participatie van deze burgers in de samenleving. Om dit te voorkomen moeten zij zich vertegenwoordigd en gehoord voelen. Zij moeten merken dat hun stem verschil maakt. Zo wordt de politieke en maatschappelijke participatie en het vertrouwen in de overheid vergroot.

Verleg Gelderse grenzen, stimuleer internationale samenwerking en mensenrechten!
De wereld wordt steeds kleiner. Daarmee is het belang van lokaal-internationale samenwerking groot. De empathie en het solidariteitsgevoel van met name jongere Gelderse burgers met de rest van de wereld groeit. Stimuleer Gelderse initiatieven die zich richten op verbinding over Gelderse grenzen. Deze initiatieven houden ons een spiegel voor en creëren draagvlak voor meer tolerantie, cohesie en harmonie binnen de provincie.

Van medewerkers en bestuurders van Bureau Wijland


Duurzaam Nieuws – Zondag 17 juni 2018

Website Duurzaam Nieuws


De Gelderlander – Zaterdag 21 april 2018