Wij bieden

Maatwerk

Debatten, expertmeetings & publieke bijeenkomsten
Bureau Wijland organiseert in opdracht van overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties debatten die in het teken staan van internationale samenwerking en maatschappelijke vraagstukken. Het vormen van weloverwogen standpunten over lastige onderwerpen zoals emancipatie, leefbare wijken en de wereldwijde vluchtelingenproblematiek vraagt om een gestructureerde dialoog. Onze debatten bieden burgers en bestuurders een podium voor een respectvolle uitwisseling van meningen.
Voor organisaties die te maken hebben met veranderingsprocessen gericht op diversiteit organiseert Bureau Wijland interactieve bijeenkomsten. Doel van de expertmeeting is om toegankelijkheid van deze organisatie te optimaliseren en een plek te bieden voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Trainingen en workshops

In Gelderland vind je een mix van culturen en herkomstlanden. Dit is een verrijking, maar verschil in taal en culturele achtergrond maakt communicatie minder eenvoudig. Verder zijn er vaak verschillen in referentiekaders en leefwijze tussen de verschillende groepen. Dit kan leiden tot een kloof tussen vragers en aanbieders, werknemers en werkgevers en bedrijven en klanten. Bureau Wijland biedt trainingen en workshops gericht op bijvoorbeeld interculturele communicatie en toepassing van narratieve methodiek in de hulpverlening, op assertiviteit, identiteitsvorming en leiderschap.
De trainingen en leergangen van Bureau Wijland staan geregistreerd in het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) Klik hier voor meer informatie over de CRKBO kwaliteitsregistratie.

Informatie, advies en ondersteuning op maat, op de terreinen diversiteit, leefbaarheid, duurzaamheid en burgerschap

Bureau Wijland beschikt over een uitgebreid netwerk dat diep verweven is in de Nederlandse samenleving. Zodoende weten we wat er speelt in de maatschappij en hebben we kennis van achtergronden en problematieken van diverse groepen. Bureau Wijland heeft inzicht in de wensen en behoeftes van diverse groepen in de samenleving en is in staat deze te vertalen naar een algemeen belang. Deze vertaalslag kunnen wij aanbieden aan maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en belangenorganisaties in de vorm van informatie, advies en ondersteuning. Bovendien werken wij vraaggericht. Dit betekent dat we geen standaard producten leveren, maar maatwerk dat is afgestemd op uw wensen en behoeftes.

Mondiale vorming, inclusie en diversiteit binnen het onderwijs

Bureau Wijland adviseert onderwijsinstellingen over mondiaal burgerschap, hoe om te gaan met diversiteit binnen het onderwijs en over het voorkomen van polarisatie en radicalisering binnen de school. Leerlingen met een migrantenachtergrond hebben thuis vaak te maken met andere normen en waarden dan die op school en deze twee werelden communiceren niet altijd met elkaar. Daarom rust Bureau Wijland scholen toe met kennis over interculturele communicatie, opvoedstijlen en onderwijssystemen in herkomstlanden van (ouders van) nieuwe Nederlanders.