Hoog bezoek in Nijmegen!

Vandaag bracht koning Willem-Alexander een bezoek aan de Groene Hoofdstad van Europa 2018: Nijmegen. In het kersverse museum De Bastei werden verschillende groene en duurzame initiatieven gepresenteerd. Bureau Wijland mocht de Kleurrijk Groene initiatieven toelichten. De koning was geïnteresseerd in de leergang Kleurrijk Groen en het Wij-bos dat dit jaar in Nijmegen wordt aangeplant. Het was indrukwekkend om te merken hoe groot de kennis en engagement van de koning bij deze thema’s is.

Kleurrijk fietsen op het Afrika Festival

Op zondag 17 juni 2018 heeft Netwerk Kleurrijk Groen, samen met Fietsloket Nijmegen een fietsactiviteit voor kinderen georganiseerd op het Afrikafestival in Bottendaal. De activiteit is gehouden om duurzame mobiliteit breed onder de aandacht te brengen en fietsen te stimuleren
Op het Afrikafestival is een parcours uitgezet waar kinderen doorheen moesten fietsen zonder de obstakels te raken. Als ze de opdracht – naar eigen kunnen – feilloos hadden uitgevoerd kregen ze een gadget, een lichtgevend sleutelhangertje.
 
Ruim 65 kinderen (zeer gemengd en kleurrijk) hebben meegedaan aan de activiteit, variërend in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. Veel kinderen hebben meer keren gefietst omdat zij het leuk vonden en/of het nog beter wilden doen. Ook enkele oudere personen hebben de route gefietst om hun fietsbehendigheid te testen.
Via de fietsactiviteit voor kinderen trok Netwerk Kleurrijk Groen ook de aandacht van diverse bezoekers die naar het festival waren gekomen. Verschillende personen hebben informatie gevraagd over andere projecten en activiteiten die het Netwerk organiseert. Zo is o.a. verteld over het Wij-bos– en het moestuinenproject de Ooygaard. Informatie over de activiteiten van Netwerk Kleurrijk Groen is verkrijgbaar via de projectcoördinator duurzaamheid van Bureau Wijland, Sara Schoch

Afrika Festival gaat Kleurrijk Groen!

Op zondag 17 juni a.s. wordt in Nijmegen het Afrikafestival gehouden in en bij het Thiemepark in Bottendaal van 14.00 uur tot 20.00 uur. Het doel van het Afrikafestival is mensen van verschillende culturen kennis te laten met elkaar. Vergezeld door muziek en lekker eten is er volop de gelegenheid te elkaar te ontmoeten.
Omdat Nijmegen in 2018 Groene Hoofdstad is van Europa staat het festival dit jaar in het teken van duurzaamheid, met als motto: ‘Afrikafestival gaat in 2018 Kleurrijk Groen’. Om duurzaamheid onder een breed publiek onder de aandacht te brengen levert Netwerk Kleurrijk Groen (een initiatief van Bureau Wijland) in samenwerking met het Afrika Festival en Fietsloket Nijmegen een bijdrage in de vorm van een fietsactiviteit voor kinderen. Om fietsvervoer te stimuleren en aandacht te geven aan duurzame mobiliteit.

Shelter City Bike Challenge

Op zaterdag 19 mei a.s. zal Nijmegen de fietsers van de Shelter City Bike Challenge ontvangen.

In samenwerking met International Music Meeting worden de fietsers feestelijk op het festivalterrein Brakkenstein onthaald.

Zij zullen worden toegesproken door Dinah, een mensenrechtenverdediger uit Kenia en tijdelijk bewoner van Nijmegen in het kader van het Shelter City programma.

Op zondag 20 mei zal er een Nijmeegse delegatie de fietstocht voortzetten naar Maastricht, het eindpunt van de Bike Challenge.

Wilt u steun betuigen aan Shelter City in de vorm van een gift? Dat kan via deze link.

Voor meer informatie over Shelter City Nijmegen of de Bike Challenge, kunt u zich wenden tot lokale coördinatoren Annerieke Wessels en Michelle Everard via sheltercitynijmegen[at]bureauwijland.nl.

Global Wijland – Scholen voor scholen in Tanzania

In de zomervakantie van 2018 zal Joep Kamm vrijwilligerswerk gaan doen op scholen in Tanzania. Bureau Wijland steunt hem bij het werven van de nodige sponsoren. In de onderstaande brief stelt hij zich voor. Wij hopen dat u Joep ook wilt steunen in de vorm van een gift. Voor updates over zijn reis kunt u de website en Facebookpagina van Bureau Wijland in de gaten houden.

Geachte heer, mevrouw, beste relatie van Bureau Wijland,

Mijn naam is Joep Kamm. Ik ben 16 jaar en ik woon in Nijmegen. In de zomervakantie van 2018 ga ik op interculturele stage naar Tanzania. Samen met 30 andere leerlingen en 4 docenten van mijn school, het Dominicus College, ga ik daar vrijwilligerswerk doen op verschillende scholen. We gaan bijvoorbeeld meewerken aan het bouwen van nieuwe lokalen, schilderklussen doen en Engelse les geven. Zo werken we samen met Tanzaniaanse jongeren aan de Global Goals for Sustainable Development van de Verenigde Naties.

We bezoeken verschillende kostscholen in het Noordoosten van Tanzania waar we samen met de leerlingen aan projecten werken. Ik kijk er naar uit om drie weken lang op te trekken met leeftijdsgenoten in een heel ander land. Ik ben benieuwd hoe zij leven, waar ze mee bezig zijn en hoe zij eigenlijk tegen ons in Europa aan kijken. Ik ben geboren in een tijd waarin de hele wereld bereikbaar is en ik vind het natuurlijk geweldig om op een ander continent jongeren te ontmoeten. Helaas krijgen heel veel jongeren, hier en in andere landen, niet dezelfde kansen als ik. Ik vind het belangrijk dat jongeren zoals ik hun stem laten horen, en ik hoop na mijn reis ook iets te kunnen vertellen namens de jongeren in Tanzania.

Stichting Global Exploration organiseert jaarlijks uitwisselingen tussen jongeren en heeft partnerprojecten in de hele wereld. De scholen die we in Tanzania bezoeken doen, net als het Dominicus college, al een aantal jaren mee met dit programma. Daardoor is er heel goed contact. We kunnen met eigen ogen zien wat er al gedaan is, we werken zelf mee in projecten en volgend jaar staat er weer een nieuwe groep scholieren klaar om verder te gaan.

Natuurlijk is er geld nodig om alles te kunnen doen. Mijn ouders sponsoren de reis maar samen met de andere leerlingen ben ik bezig met het werven van extra fondsen. Die zijn bijvoorbeeld nodig om in Tanzania de mensen te betalen die werken voor het project en ook om projecten op de scholen in Tanzania te steunen. Alle beetjes helpen om aan mijn persoonlijke streefbedrag van €1800 te komen!

Bureau Wijland is een van mijn hoofdsponsors; niet alleen financieel, maar zij helpen mij ook met mijn sponsoractiviteiten. Bureau Wijland zet zich in voor een duurzame, diverse en internationaal georiënteerde samenleving en dat is precies waar wij met onze reis naar Tanzania aan werken. Ik vind het dus heel fijn om voor dit project samen te kunnen werken met Bureau Wijland. Via de website en de Facebookpagina van Bureau Wijland zal ik voor, tijdens en na de reis vertellen over onze uitwisseling en ook verzorg ik presentaties over het project voor de relaties van Bureau Wijland.

Samen met bureau Wijland wil ik u vragen of u mij zou willen sponsoren. Global Exploration is een ANBI-stichting. Giften zijn dus deels aftrekbaar van de belasting.

Mocht u mij willen sponsoren, dan is het het handigst als u contact op neemt via mail. Ik kan onder schooltijd namelijk geen telefoontjes of appjes beantwoorden. Mijn mail is: joepmeel[at]gmail.com U kunt ook contact opnemen met Qader Shafiq van Bureau Wijland. 

Hartelijke groeten, mede namens Bureau Wijland,

Joep Kamm

Manifest voor een inclusieve samenleving

De aard van Nederland is om een inclusieve samenleving te zijn met diversiteit en leefbaarheid als fundament. Daarom roepen wij in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen middels dit manifest alle lokale politieke partijen op tot inclusief denken en handelen.

Een inclusieve samenleving, dat is: een samenleving waarin iedereen onafhankelijk van afkomst, sekse, en levensovertuiging in het dagelijkse leven ervaart dat artikel 1 van de grondwet geen dode letter is, maar verankerd in alle domeinen van het leven.

Zo’n samenleving stoelt op wederkerigheid, dat wil zeggen: het moet van twee kanten komen wil het lukken een ongedeelde en werkelijk inclusieve samenleving te realiseren.  Pluriformiteit in de samenleving is voor zowel burgers als politiek een uitdaging om elkaar te vinden in coherentie op de diverse leefdomeinen.

Diversiteitsbeleid moet structureel inbedding krijgen in overheidsbeleid en in instituten die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van dat beleid. Voor beleidsmakers en professionals die in direct contact staan met de burgers is cultuur sensitieve deskundigheid essentieel om elkaar te kennen en te begrijpen.

In de verkiezingscampagnes wordt dit thema tot nu toe onvoldoende belicht. In debatten lijkt de vraag hoe een inclusieve samenleving te realiseren geen issue. Daarom roept Bureau Wijland middels een manifest op tot het agenderen van vraagstukken die betrekking hebben op toegankelijkheid, tolerantie en inclusief burgerschap.   

 

Onderwijs

De kinderen van nu zijn de burgers van morgen. Scholen zijn een kleine versie van de samenleving waarin leerlingen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden tot de burgers van één multiculturele samenleving worden gevormd. Het is van belang dat scholen zich bewust worden van de diversiteit aan identiteiten, en dat docenten handvatten en middelen aangeboden krijgen met deze verschillen om te gaan. Cultuursensitief onderwijs bevordert de communicatie tussen de leerlingen, school en ouders, en voorkomt problemen zoals polarisatie, radicalisering, stageproblematiek, schooluitval en het achterblijven van schoolprestaties.

Zorg en welzijn

Er is een grote kloof tussen de zorgvragers en zorgaanbieders. Zorg en welzijn blijft vaak moeilijk toegankelijk voor kwetsbare groepen zoals ouderen en burgers met andere culturele achtergronden. Het begrip zelfredzaamheid is voor veel mensen te hoog gegrepen. Er is weinig kennis over de gezondheidsverschillen bij sommige groepen. Versnippering in het zorgaanbod staat de verleiding voor de grote zorg instituten om inclusiever te worden in de weg. Er moet geïnvesteerd worden in betere communicatie en cultuursensitief zorgaanbod voor iedereen. Hierbij is het stimuleren van participatie en inspraak van diverse belangengroepen essentieel.

Armoede en inkomen

Het is in Nederland Anno 2018 niet eenvoudig om je weg te vinden in een sociaaleconomische context die steeds krampachtiger probeert vrije markt principes te combineren met de essentie van de verzorgingsstaat die berust op het principe van de solidariteit tussen sterke en zwakke schouders, tussen kansarm en kansrijk.  Voor veel Nederlanders met en ook zonder migrantenachtergrond is het vinden van betaald werk niet gemakkelijk. Voor nieuwkomers geldt als extra opgave een balans te vinden tussen verleden, heden en toekomst:  de meeste vluchtelingen komen met zware trauma’s die moeten ze verwerken, vluchtelingschap zit diep. Vooral zij die geweld en repressie, vernedering en verminking zijn ontvlucht moeten leren weer vertrouwen in anderen en zichzelf te krijgen, en anderen vertrouwen te geven. Van instanties die verantwoordelijk zijn voor opvang, onderwijs en toeleiding naar werk wordt een open, aanmoedigende en cultuur sensitieve aanpak vereist. Dit is nodig om succesvol aan te sluiten bij wensen en behoeften van de nieuwkomers, hun kansen te zien en te benutten voor hun sociaaleconomische participatie.

Kunst- en cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie is essentieel voor het bevorderen van burgerschap. Maak kunst- en cultuureducatie toegankelijk voor alle burgers. Vooral kinderen van gezinnen met een zwakkere sociaaleconomische positie hebben baat bij creatieve en kunstzinnige vorming. Cultuur verbindt, stimuleert creativiteit en vergroot de horizon en versterkt de sociale cohesie. Stimuleer diversiteit binnen de kunst- en cultuursector.  Zowel de podia als musea kunnen middels programmeren en opsporen van talenten vanuit diverse culturele achtergronden toegankelijker worden voor een breder en pluriformer publiek.

Duurzaamheid

Bewustzijn op het gebied van klimaat en duurzaamheid en de individuele verantwoordelijkheid daarvoor, is een onderwerp dat leeft bij veel hoogopgeleide burgers. Bezig zijn met de vraag hoe wij samen en in evenwicht met de natuur kunnen leven, lijkt dan een luxe. Daardoor wordt een groot deel van de samenleving niet betrokken. Het is belangrijk dat iedereen verleid wordt tot verantwoord consumptiegedrag, natuur en recreatie, duurzame energie, afval, mobiliteit en vergroening van wijken. Stimuleer de communicatie en samenwerking tussen diverse culturele gemeenschappen en natuur- en milieuorganisaties.

Maatschappelijke en Politieke participatie

Politieke participatie duidt op de maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van beleidsuitvoering en beleidsvorming. Met name bij laagopgeleide jongeren is deze participatie laag. Jongeren voelen zich vaak buitengesloten, zij voelen zich nergens écht thuis en gaan op zoek naar identiteit en acceptatie via andere kanalen, zoals social media. Dit functioneert als voedingsbodem voor marginalisering, isolatie en polarisering, en belemmert de participatie van de jongeren in de samenleving. Feitelijk geldt dit voor meerdere groepen in de samenleving.  Om dit te voorkomen moeten zij zich vertegenwoordigd en gehoord voelen, en merken dat hun stem verschil maakt. Daarmee wordt de politieke en maatschappelijke participatie en het vertrouwen in de overheid vergroot.

Internationale samenwerking en mensenrechten

De wereld wordt steeds kleiner. Daarmee is het belang van lokaal-internationale samenwerking ook groot. De empathie en het solidariteitsgevoel van burgers, vooral jongeren,  met de rest van de wereld groeit. Er is meer dan ooit aandacht voor eerlijke handel, vrede en veiligheid en mensenrechten. Schending van mensenrechten en hevige conflicten zijn grondoorzaak van migratie.

Nijmegen is een van de elf Shelter Cities waar jaarlijks bedreigde mensenrechtenactivisten opgevangen worden om tot rust te komen. De mensenrechtenverdedigers strijden elders voor elementaire rechten en vrijheden die hier vanzelfsprekend zijn: gelijkwaardigheid, solidariteit en vrijheid. Zij houden ons hier een spiegel voor en attenderen ons op het belang van cohesie en harmonie. Het stimuleren van mondiaal onderwijs en aandacht voor internationale samenwerking draagt bij tot meer tolerantie en onderling begrip inde samenleving. Burgers met een migratie achtergrond kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Nijmegen Maart 2018

Bureau Wijland
Mede namens het bestuur,
Qader Shafiq
Annerieke Wessels
Marjan Lucas
Sara Schoch

Opening Nijmegen Green Capital 2018

Zaterdagmiddag 20 januari presenteerden wij tijdens de opening van Nijmegen Green Capital 2018 verschillende ideeën die dit jaar vanuit Bureau Wijland in samenwerking met Green Capital Challenges worden gerealiseerd. Go Green Nijmegen, Wij-Bos, Leergang Kleurrijk Groen. Wij zijn trots op de leden van Netwerk Kleurrijk Groen en op Wij zijn Nijmegen!

Netwerkbijeenkomst Kleurrijk Groen

Gisteren kwam het netwerk Kleurrijk Groen bij elkaar op het kantoor van Bureau Wijland om te reflecteren op de conferentie van 11 november jl. Samen streven we ernaar om alle burgers te betrekken bij groen en duurzaamheid. De uitkomst van de conferentie, de ideeën over duurzame economie in de wijken, energie, groene consumptie, mobiliteit en groene recreatie, worden concrete samenwerkingsprojecten met Green Capital Challenges, Gemeente Nijmegen, De Bastei, Wij zijn Nijmegen en diverse andere partners. Één van de ideeën waar alle netwerkleden zich voor inzetten is het aanleggen van een Wij-bos met diverse bomen geplant door mensen met diverse achtergronden uit Nijmegen, in het jaar waarin Nijmegen de Green Capital van Europa is: Nijmegen Green Capital 2018.

                                        

Nieuwe leergang Academie voor Kleurrijk Leiderschap

De zevende leergang van de Academie voor Kleurrijk Leiderschap gaat in het voorjaar van 2018 van start.

De Academie voor Kleurrijk Leiderschap bestaat sinds 2011. De leergang Kleurrijk Leiderschap is ontwikkeld om professionals met leiderschapstalent en ambitie toe te rusten om als moderne leider  vanuit een diversiteitsperspectief sturing te geven aan een organisatie of een project. De leergang biedt deelnemers instrumenten om snel en concreet vooruitgang te boeken en de ambitie van uw organisatie met betrekking tot diversiteit te verwezenlijken.

Inmiddels hebben wij zes succesvolle jaren achter de rug. De opleiding is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) als post-hbo opleiding erkend.

Mariet Meurs neemt, na haar enorme inzet gedurende zes jaar, afscheid als moderator van de Academie voor Kleurrijk Leiderschap. Bureau Wijland is Mariet zeer erkentelijk voor haar inzet als moderator en medeontwikkelaar van de leergang en we zijn dan ook blij dat zij aan de Academie voor Kleurrijk Leiderschap verbonden zal blijven.

Onze nieuwe moderator is Jacqueline van de Pol die voorheen als mede-initiatiefnemer en examinator betrokken was bij de leergang. Jacqueline is organisatiepsychologe, en heeft als specialisatie samenwerkings- en verandervraagstukken.

Voor aanmelding of meer informatie over de leergang zie de flyer onder “lees verder”, of mail naar Annerieke Wessels via kleurrijkleiderschap[at]bureauwijland.nl

Lees verder